「Ludovico Einaudi」来自都灵的琴音

标签 :  轻音乐 乐器
播放量 : 507,564
包含歌曲 : 126 首
意大利钢琴家和作曲家 Ludovico Einaudi 鲁多维科·艾奥迪 1955年出生于意大利都灵,他的母亲也是一位钢琴家,从小就受到了钢琴音乐的熏陶。在米兰音乐学院学习时获得了意大利著名的作曲家、指挥家和音乐教育家 Luciano Berio 卢西恩·贝利奥 的指导,并获得了作曲学位。他的音乐总被认为是容易接近和可信的,被描述为最低纲领主义者,古典,氛围,当代和生动感人的受欢迎的声音,曲风深受巴哈、莫扎特、肖邦等音乐家的影响,古典大气而不乏现代感。

「Ludovico Einaudi」来自都灵的琴音 曲目列表

# 歌曲 歌手 专辑 时长
1 Bella notte (美丽的夜晚) Ludovico Einaudi I Giorni 05:14
2 Nuvole Bianche (白云) MV Ludovico Einaudi Una Mattina 05:57
3 Ora (现在) Ludovico Einaudi Una Mattina 07:57
4 Una Mattina (一上午) MV Ludovico Einaudi Intouchables 06:41
5 Ancora (依旧) Ludovico Einaudi Una Mattina 12:09
6 Burning MV Ludovico Einaudi In a Time Lapse 05:08
7 Fly (飞翔) MV Ludovico Einaudi Intouchables 03:20
8 In un'altra vita (在另一种生活中) Ludovico Einaudi I Giorni 05:20
9 Julia Ludovico Einaudi Eden Roc 04:49
10 Samba (桑巴) Ludovico Einaudi I Giorni 04:14
11 Quel che resta (还剩下什么) Ludovico Einaudi I Giorni 04:22
12 I due fiumi (这两条河流) Ludovico Einaudi I Giorni 04:21
13 Limbo (凌波) Ludovico Einaudi I Giorni 04:28
14 Inizio (家) Ludovico Einaudi I Giorni 03:27
15 La nascita delle cose segrete (秘密事物的诞生) Ludovico Einaudi I Giorni 04:23
16 Stella Del Mattino (晨星) Ludovico Einaudi I Giorni 02:13
17 Melodia Africana I (非洲旋律 I) Ludovico Einaudi I Giorni 02:17
18 Melodia Africana II (非洲旋律 II) Ludovico Einaudi I Giorni 02:07
19 Melodia Africana III (非洲旋律 III) Ludovico Einaudi I Giorni 04:19
20 Canzone Africana IV (非洲旋律 IV) Ludovico Einaudi I Giorni 07:34
21 Experience (经验) MV Ludovico Einaudi In a Time Lapse 05:15
22 Passaggio (伊诺第:转变) Ludovico Einaudi Le onde 04:50
23 Exit Ludovico Einaudi Eden Roc 08:00
24 Fuori dal mondo Ludovico Einaudi Eden Roc 04:57
25 Eden Roc Ludovico Einaudi Eden Roc 03:21
26 Odessa Ludovico Einaudi Eden Roc 05:47
27 Ultimi fuochi II Ludovico Einaudi Eden Roc 01:29
28 Life MV Ludovico Einaudi In a Time Lapse 04:22
29 Walk (行走) MV Ludovico Einaudi In a Time Lapse 03:27
30 Waterways MV Ludovico Einaudi In a Time Lapse 04:17